Sociaal veilig hockeyklimaat
Image-1.png Image-2.png Image.png
 

Sociaal veilig hockeyklimaat

HC Derby is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk deel: hoe ga je met elkaar om, zowel in het veld (als speler), als buiten het veld (als supporter).

Hiervoor gelden normen en waarden die eigenlijk door iedereen zou moeten worden geaccepteerd en toegepast, maar het blijkt dat dan niet altijd het geval is.

Incidenteel is er dan sprake van ongewenst gedrag, wat niet alleen bij ons plaats vindt maar ook op school, op straat en thuis.

Dit kunnen ook wij niet accepteren en daarom zijn er clubregels opgesteld, zodat wij allen weten hoe wij met elkaar moeten omgaan en waar de grenzen liggen.

De clubregels zijn samengevat in hoofdregels. Daarnaast zijn per onderdeel (Spelers/team, coach, trainer en ouders/verzorgers) meer uitgebreide regels en richtlijnen beschreven.

De complete tekst kun je via deze link vinden.

Ook op Social Media zijn er gedragsregels waar wij ons aan houden. Je kunt deze hier vinden.

Heb je hierover vragen of opmerkingen, neem dan contact op met je coach of met het bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon
Hockeyclub Derby streeft ernaar een veilige club te zijn, waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport, namelijk hockeyen. Helaas komt het wel eens voor dat een sporter, trainer, begeleider of vrijwilliger in een situatie komt die als intimiderend kan worden ervaren. Om zo goed mogelijk ervoor te zorgen dat dit zo min mogelijk gebeurt, en in de toekomst voorkomen kan worden heeft HC Derby een tweetal vertrouwenscontactpersonen. De vertrouwenscontactpersoon helpt het bestuur bij het verstrekken van een veilige sportomgeving en is voor iedereen op de club het eerste aanspreekpunt in het onverhoopte geval dat zich een dergelijk ongewenst incident voordoet.


Waarmee kun je terecht bij het vertrouwenscontactpersoon?
Mocht er iets gebeuren binnen de club waar jij je niet lekker bij voelt en je wilt er graag over praten, kun je Susanne mailen of aanspreken op de club. Zij zal dan luisteren en bespreken welke mogelijkheden er zijn om je door te verwijzen. Misschien is het al een opluchting voor jezelf wanneer je vertelt wat er gebeurd is of waar je je zorgen over maakt, maar het kan ook zijn dat er andere mogelijkheden besproken moeten worden en dat zij je door zal verwijzen naar de juiste persoon voor hulp, dit kan ook buiten de club zijn

Voorbeelden van situaties gaan bijvoorbeeld over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof, afkomst of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Vertrouwelijkheid

Omdat het bestuur op de hoogte moet zijn van wat er binnen de vereniging gebeurt, wordt er van dit gesprek een verslag voor het bestuur gemaakt. Indien gewenst kan dit zonder naamsvermelding. Behalve als de veiligheid van meer mensen in gevaar komt, dan zal naamsbekendheid in vertrouwen naar het bestuur gegeven moeten worden. Dit gebeurt altijd in overleg op welke manier en op welk moment dit zal gebeuren. De vertrouwenscontactpersoon heeft de mogelijkheid om ondersteuning te vragen aan een vertrouwenspersoon van de NOC*NSF, welke onafhankelijk zijn.

De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via [email protected].

Gedragsregels seksuele intimidatie NOC*NSF
HC Derby wil al haar leden veilig en met plezier laten sporten. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. Wij willen zo een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien, bloeien en zich prettig voelen. Elke zaak van grensoverschrijdend gedrag is er een teveel.

Het is belangrijk om adequaat te reageren indien een dergelijke situatie ontstaat. Het is echter belangrijker dat er ook maatregelen genomen worden om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Hier dragen de gedragsregels binnen onze vereniging aan bij. Binnen het team van trainers, vrijwilligers en begeleiders zullen deze gedragsregels gehanteerd worden en in de gevallen waar de gedragsregels niet voorzien van een antwoord ligt het binnen de verantwoordelijkheid van hen om in de geest hiervan te handelen.

HC Derby is als vereniging lid van de KNHB, die op haar beurt weer is aangesloten bij de NOC*NSF. Als overkoepelend orgaan zijn regels opgesteld die ongewenst seksueel gedrag proberen te voorkomen en aan te pakken. Voor meer informatie: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/gedragsregels-seksuele-intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

1) De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2) De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, e´n verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3) De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4) Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5) De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6) De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7) De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8) De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9) De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10) De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

11) In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Er is ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag meer informatie te vinden op de website:

https://centrumveiligesport.nl/doelgroepen/vertrouwenscontactpersonen/seksuele-intimidatie-en-misbruik.

Vrijwilligers
Een club als HC Derby kan niet bestaan zonder de inzet van vele vrijwilligers. Dat is immers de essentie van een vereniging. Gezamenlijk maken we ons hard voor hetzelfde doel; veilig en prettig sporten in een gezellige omgeving. Gelukkig zijn er bij HC Derby al veel vrijwilligers bereid zich in te zetten voor de club. Denk bijvoorbeeld aan alle coaches, trainers en teammanagers. Maar ook aan de diverse commissie- en bestuursleden, het wedstrijdsecretariaat voor het inplannen van de wedstrijden, de arbitragecommissie om de scheidsrechters in te delen. Uiteraard moeten ook de materialen voor de teams en op de velden op orde zijn en moeten het terrein en het clubhuis onderhouden worden. En dan zijn er uiteraard ook altijd nog diverse andere (incidentele) werkzaamheden.

Kortom, er is altijd veel te doen bij HC Derby. De inzet van alle kwaliteiten is dan ook meer dan welkom. Denk hierbij ook aan juridisch advies, administratie, vormgeving, fotografie etc. We doen graag een beroep op jouw speciale talent.

Wil je je aanmelden voor een klus, of heb je nog vragen, stuur dan een mail naar [email protected]. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht.

VOG
Bij HC Derby vinden we het belangrijk dat ieder in een sociaal veilig sportklimaat kan sporten. Daarom moeten alle vrijwilligers in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag; VOG. Dit is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval het trainen/coachen/begeleiden van jeugdteams bij een sportvereniging. Als er sprake is van strafbare feiten, dan wordt beoordeeld of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. HC Derby vraagt het Ministerie alleen te screenen op 'belast zijn met de zorg van minderjarigen’.

Aanvraag VOG
Wanneer je vrijwilliger wordt bij HC Derby, starten wij de elektronische VOG-aanvraag op basis van een volledige naam en een e-mailadres. Dat proces verloopt digitaal. Degene voor wie de VOG wordt aangevraagd, krijgt daarna per mail een link met een aanvraagcode doorgestuurd van Dienst Justis (een afdeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie). Na het invullen van de aanvraagcode via DigiD wordt de VOG per post naar het huisadres gestuurd. Dit kan een paar weken duren. Maak van de VOG een kopie/printscreen en stuur deze op naar [email protected]. Hierna zal registratie plaatsvinden.

Meer informatie over de VOG is te lezen op: https://www.justis.nl/producten/vog/


 

Contact

Adres
Middellijn 3
3335 KC Zwijndrecht

Postadres
Postbus 347
3330 AH Zwijndrecht